Partners wie zijn het en wat doen ze

Klimaatkrachtig Delfland is een beweging om Delfland klimaatadaptiever te maken, maar dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met onze partners. Wie dat zijn en wat ze doen? Dat lees je hieronder.

Stichting Duurzaam Den Haag

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Bewoners en organisaties stimuleren en ondersteunen bij het vergroenen en klimaatadaptief maken van Den Haag. Daarnaast heb ik inhoudelijke kennis m.b.t. groen en vergroening.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

Samen maken we Den Haag groen, dat is Haagse Krach! Via gezamenlijke acties met bewoners en organisaties hebben wij al honderden vierkanten meter vergroend in de stad. Deze ervaring en kennis, het activeren van mensen met betrekking tot groen, delen wij graag! Daarnaast heeft Duurzaam Den Haag een groot netwerk van relevante partijen waar je bij terecht kan.  

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Door tegels om te wisselen voor planten. Samen de verstening van de stad tegengaan, door tuinen, pleinen en straten groener te maken. Tegel eruit, plant erin! Dàt is het motto van de landelijke campagne Operatie Steenbreek. En hoe meer, hoe beter natuurlijk. Veel gemeentes en bewoners in heel Nederland doen al mee. In Den Haag organiseert Stichting Duurzaam Den Haag deze ‘operatie’. Ook informeren wij mensen over de gevolgen van verstening via informatieavonden- en materiaal en ontwikkelen we diensten met ondernemers, die bewoners helpen om duurzame maatregelen te nemen ter bevordering van CO2-neutraliteit en klimaatadaptiviteit.

Daarnaast werken wij in drie specifieke buurten in Den Haag samen met bewoners aan het aardgasvrij en groen(er) maken van de buurt. Met directe meerwaarde voor die buurt: betaalbare energie, nieuwe banen, versterking van de lokale economie en een mooie, gezonde en veilige leefomgeving. Met de wensen en kracht van de bewoners centraal. Samen met de Gemeente Den Haag, woningcorporaties en andere belangrijke partners in die transitie.  

Meer informatie: www.duurzaamdenhaag.nl

Mail: info@duurzaamdenhaag.nl

Contactpersoon: Edwin Cornelissen: edwin@duurzaamdenhaag.nl of 06 16499548

Hovenier van der Heijden

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Inrichting van de particuliere en openbare buitenruimte.
Natuurlijke speelomgeving ontwerpen, aanleggen en onderhouden.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

Adviseren van gebruikers over de mogelijkheden en wijzen op de noodzaak.
Inspiratie geven door het delen van uitgevoerde voorbeelden.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Wij zetten ons netwerk in (waaronder NL Greenlabel) om zelf kennis te verzamelen en te delen. Wij zien ons als verbinding tussen het HHD en de gebruikers van de buitenruimte.

Vanuit het NL Greenlabel werken we waar mogelijk via de criteria van het Tuinlabel of Gebiedslabel. Daarin is het omgaan met water een belangrijk onderdeel, maar ook het bewust maken van de gebruikers en de omgeving.

Contactpersoon: Aarnoud van ‘t Hof

Rain(a)Way

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Rain(a)Way tegels infiltreren, bergen en verplaatsen regenwater voor een klimaatbestendige stad. We kijken naar de schoonheid van water, in plaats van naar de problemen.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

We willen oplossingen bieden voor de problemen die klimaatverandering opleveren, zoals stedelijke overstromingen, hittestress en de gevolgen van lange periodes van droogte. De kennis die we in huis hebben en de drijfkracht die achter merk zit maakt Rain(a)Way de specialist in regenwateroplossingen.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Op het moment zijn we een participatieproject aan het afronden bij de Mathenesserflats in Rotterdam. In deze buurt worden verschillende klimaatbestendige oplossingen toegepast, een daarvan is onze Wave-tegel. De tegel wordt in verschillende patronen gelegd, zowel dicht als open zodat we optimaal ontharden maar wel praktisch bezig blijven waar nodig. Projecten zoals deze willen we in de toekomst nog veel meer doen om zo steden te ontharden. Delftland is natuurlijk veel bezig met klimaatadaptatie en hier willen wij graag aan meewerken!

Contactpersoon: Fien Dekker (voor communicatievragen: Wendy Verdaasdonk)

Royal HaskoningDHV

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Ik ben Arnold Wielinga en werkzaam bij Royal HaskoningDHV als adviseur Water en Klimaatadaptatie. Woensdag 7 maart 2018 was ik spreker tijdens het rondetafelgesprek over klimaatadaptatie in de Tweede Kamer. Ik ben hiervoor gevraagd, omdat ik de afgelopen jaren bij gemeenten, waterschappen en provincies veel heb gewerkt aan samenwerkingsverbanden op het gebied van water en klimaatadaptatie.

Daarin hebben we geëxperimenteerd met nieuwe vormen van bestuurlijke samenwerking. Dat vraagt van alle organisaties om een andere manier van denken en keuzes maken en dat gaat met vallen en opstaan. Een voorbeeld hiervan is de overgang van het normgericht denken naar risico-denken (de zogenaamde risico dialoog). In 2015 kwam ik tot de conclusie dat gedeeld eigenaarschap de sleutel is voor klimaatadaptatie. Dat kwam door gesprekken over klimaatadaptatie voor de ‘Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving’, waarvoor ik het hoofdstuk ‘Water en Klimaatadaptatie’ schreef.

Niemand kan Nederland namelijk zonder de hulp van anderen klimaatrobuust inrichten. Een gemeente kan bijvoorbeeld geen ‘straat van de toekomst’ realiseren zonder bewoners en ondernemers te betrekken. Dat komt omdat in de stad gemiddeld 2/3 van de ruimte in handen is van particulieren. Zonder ‘gedeeld eigenaarschap’ ontstaat, in mijn ogen, altijd een suboptimale inrichting tegen onnodig hoge kosten. Ook regionaal geldt het principe van ‘gedeeld eigenaarschap’. Water stoort zich bijvoorbeeld niet aan (bestuurlijke)grenzen en stroomt door gemeenten, waterschappen en provincies. Samenwerking tussen die overheden en bewoners, agrariërs en terreinbeheerders is, in mijn ogen, daarom noodzakelijk.

Tenslotte speelt bij klimaatadaptatie ook de ‘multi-schalige-gelaagdheid’ een belangrijke rol. Van individuele gemeenten via werkeenheden, regionale samenwerkingsverbanden, waterschappen, provincies, koepelorganisaties naar Rijk: iedereen ‘maakt beleid en vindt er iets van’. Ik kom uit de praktijk en zal in de functie van branche ambassadeur de praktijk via deze ‘multi-schalige-gelaagdheid’ koppelen aan onze landelijke doelen en afspraken.

De centrale vraag bij elke samenwerking rond een (her)inrichting of ruimtelijke ontwikkeling is daarom: “Wat is voor ons op deze locatie een voldoende klimaatrobuuste inrichting? Voor de uitwerking van deze vraag zijn wat mij betreft drie kernwoorden belangrijk: Samenhang, Systeemdenken en de hele Samenleving.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging? 

Ik wil en kan mijn expertise delen met de overige partijen binnen klimaatkrachtig Delfland. Ook ben ik Branche Ambassadeur Klimaatadaptatie bij NL Ingenieurs en kan vragen, kansen, wensen en aandachtspunten daarom NL Ingenieurs breder bespreken en mijn netwerk inzetten om tot innovatieve oplossingen te komen.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Ik werk landelijk aan klimaatadaptatie. Zo ben ik betrokken bij veel ontwikkelingen op het gebied van klimaat adaptatie Ik kan en zal deze kennis inbrengen bij Klimaatkrachtig Delfland.

Contactpersoon: Arnold Wielinga

Stichting Tussentuin

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Het ontwerpen, realiseren en beheren van collectieve tuinen samen met bewoners.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

Stichting Tussentuin ontwerpt, maakt en beheert collectieve tuinen samen met bewoners. Van een kleine tuin bij een portiek tot een uitgestrekte binnentuin: samen geven we de buitenruimte een sociaal en ecologisch duurzame invulling. Door kennis over collectieve tuinen te delen, zorgen we samen voor een steeds groenere stad. Ons doel is het ontwikkelen en delen van onze kennis over collectieve groene plekken. We doen kennis op van bestaande tuinen in collectief beheer. We ontwerpen tuinen samen met gebruikers en organiseren tours,  bijeenkomsten en cursussen om onze kennis te delen.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Stichting Tussentuin werkt aan het verbeteren van de leefomgeving, samen met bewoners. In onze collectieve tuinprojecten speelt klimaatadaptatie een steeds belangrijkere rol. Door bewoners intensief bij het ontwerp, realisatie en onderhoud te betrekken maken we niet alleen de omgeving klimaatkrachtig,

Contactpersoon: Joost van Dijk

Wellantcollege mbo Rijswijk

Wat draag je bij aan de beweging?

Via project gestuurd onderwijs in de regio Rijswijk-Den Haag-Delft initiëren en participeren in projecten die ten doel hebben om de Klimaatadaptatie vorm te geven

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Concrete uitwerkingen zijn via twee structurele projecten:

  • Rijswijk Buiten: het ontwerpen voor de nieuwe bewoners van deze duurzame wijk, gericht op het realiseren van klimaat adaptieve privé tuinen.
  • Wooncorporatie Staedion: het realiseren van de omvorming van een bestaande binnentuin in een woningencomplex van Staedion, tot een klimaat adaptieve buitenruimte. (NB: dit project is inmiddels omarmd en opgenomen in een top-sectoren project, georganiseerd door de Wageningen Universiteit met diverse stakeholders. Deze participatie zal zijn beslag krijgen vanaf 2019 t/m 2025

Contactpersoon: Govert Visser, docent met werkveld Outdoor Design

WVH (Woningbouwvereniging Hoek van Holland)

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. We zorgen voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen die willen wonen in Hoek van Holland.

Onze grootste maatschappelijke bijdrage is het beschikbaar hebben en houden van deze woningen. We zetten ons – samen met partners – in voor een fijne woonomgeving. Daar hoort ook bij dat we aandacht hebben voor de gevolgen van het veranderende klimaat voor onze huurders. We streven ernaar de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

Als partner van Klimaatkrachtig Delfland zetten we ons in voor meer bewustwording, samenwerking en maatregelen voor een klimaatbestendige regio. Daarbij richten wij ons in de eerste plaats op onze woningen en onze huurders. WVH verhuurt bijna 2.000 woningen in Hoek van Holland. Dat is ongeveer de helft van alle woningen in het dorp. Met het Hoogheemraadschap van Delfland werken we aan een stresstestanalyse van onze woningen, waardoor we een beeld krijgen van waar bij onze woningen kwetsbaarheden voor extreme hitte en wateroverlast zitten. Dat beeld kunnen we goed gebruiken bij het aanscherpen van de strategie voor ons woningbezit.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Onze eerste concrete actie op dit gebied was de aanleg van de ‘ideale watertuin’. Deze tuin is zo ingericht dat wateroverlast tijdens intensieve regenbuien wordt voorkomen. Door de aanleg van de ideale watertuin zijn we ons binnen onze organisatie veel meer bewust geworden van het belang van klimaatadaptatiemaatregelen. Bij komende nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten besteden we daar zeker aandacht aan. We zetten de watertuin ook in om huurders én professionals ideeën op te laten doen over het vergroenen van tuinen en hen er bewust van te maken waarom dit belangrijk is. WVH staat op dit vlak open voor samenwerking met andere partijen om nieuwe initiatieven tot stand te brengen.

Contactpersoon: Marcel Korthorst

Weverling Groenproviders

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Ons bedrijf houdt zich bezig met het vergroenen van de buitenruimte. Wij brengen stad en land tot leven, is ons motto.

Ontwerp en advies. Aanleg en onderhoud. Van tuinen, speelplaatsen, openbaar groen en grotere parkachtige omgevingen.

Aanleggen van groene daken, daktuinen en groene gevels is iets waar wij ons de laatste jaren in gespecialiseerd hebben. Ook zijn we hierbij nadrukkelijk bezig met verduurzaming. In de buitenruimte is dit van groot belang en zijn er ook relatief gemakkelijk slagen te maken. Als men maar weet wat er mogelijk is en het ook wil.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

Wij kunnen adviseren over het vergroenen van de private en publieke buitenruimte omdat we de (praktische) kennis vaak in huis hebben en ook ervaring. Daarnaast hebben we een groot netwerk van partners, zodat we elkaar kunnen versterken. Logischerwijs kunnen wij ook bijdragen bij de uitvoering van projecten.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Door het belang van een duurzame inrichting te blijven benadrukken en zelf ook door te voeren in onze plannen. Klimaatadaptie is van groot belang bij (her)inrichting van de buitenruimte. Het is ook een breed thema met veel raakvlakken met het vakgebied en onze expertise. Dit gaat over waterberging en -hergebruik, over biodiversiteit stimuleren, over toepassing duurzame producten en materialen en natuurlijk hergebruik. Leefbaarheid van de (stedelijke) leefomgeving is iets dat wij heel belangrijk vinden. Wij willen (en moeten) zeker ons steentje bijdragen.

Contactpersoon: Hans Dittmar/Menno Weverling

MQM Tuinontwerpen

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Maken van ontwerpen voor tuinen en groenvoorzieningen, inclusief beplantingsplannen en bestekken. Met het ontwerp gaat de klant naar een of twee hoveniers voor een offerte voor de tuinaanleg.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

In elk tuinontwerp minimaal een regenton, veel groen, eventueel een wadi als ze er voor open staan – bewustzijn van de klant vergroten over hoe regenwater in de tuin te houden.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Ik heb in mijn eigen tuin een wadi gemaakt, die nu al heel goed werkt. Ik heb inmiddels in een tuinontwerp voor een klant in Den Haag ook een Wadi ingetekend, die in september gerealiseerd gaat worden. Dus ik ben aan de weg aan het timmeren om Delfland klimaatkrachtiger te maken.

Contactpersoon: Ruigrok-Duijndam (Marion)

GKB

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Cultuurtechniek Grond Weg en Waterbouw

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

Voor het Hoogheemraadschap Delfland werken wij aan een aantal projecten zoals 'Peil regulerende objecten',  'Delftse Hout', 'Lierwatering' en de 'Waterharmonica'

Contactpersoon: Dirk Baron of Rolf Balvert

EWB Solutions

Wat is jouw werkveld en specialiteit?

Regenwaterbuffering én -zuivering t.b.v. voorkomen wateroverlast, droogte en verzilting.

Wat wil en kan jij bijdragen aan de beweging?

Ontwerp en realisatie van integrale oplossingen waarbij de kracht van regenwater ook wordt ingezet om om te gaan met andere negatieve gevolgen van klimaatverandering dan alleen wateroverlast. Dus én bufferen, én zuiveren, én lokaal zoveel mogelijk opslaan, infiltreren (ook op diepte) en hergebruiken.

Hoe ga jij Delfland klimaatkrachtig(er) maken?

Door mee te denken over het ontwerpen en realiseren van praktische, robuuste oplossingen waarmee we meerdere vliegen in één klap slaan en niet alleen water tijdelijk bufferen om het vervolgens alsnog via de gemalen naar de zee te pompen.

Contactpersoon: Ger Pannekoek