Privacy & cookies

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het Klimaatkrachtig Delfland, als onderdeel van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna Delfland). Voor Delfland is de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Delfland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving worden behandeld.

Delfland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader heeft Delfland diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van data als vertrouwelijk.

Delfland gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Delfland houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Delfland zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Delfland verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Delfland streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de wettelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Delfland gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Daarbij zorgt Delfland voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Delfland afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Delfland honoreert alle rechten van betrokkenen. Meer informatie over de rechten van betrokkenen kunt u lezen in ons privacyreglement

Functionaris gegevensbescherming

Delfland heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Delfland over alle privacy aangelegenheden. Ook is de FG namens Delfland contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar: privacy@hhdelfland.nl.

Voor meer informatie over uw rechten als betrokkene, de wijze waarop Delfland met uw persoonsgegevens omgaat en de plichten die Delfland heeft bij de bescherming en omgang met uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacybeleid dat u kunt raadplegen via deze link: Privacybeleid Hoogheemraadschap van Delfland

Cookiebeleid

Delfland gebruikt cookies. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons verschaft behandelen wij vertrouwelijk.

Verwerkte gegevens

Deze website maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u verstrekt zonder dat u zich daar bewust van bent. Voorbeelden hiervan zijn: het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt of de internet browser waarmee u surft.

Deze website verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt. Dit geldt alleen als u een account aanmaakt. Of als u een e-mail aan ons stuurt via de website. Wij verzamelen en verwerken de gegevens die u aan ons verstrekt.

Doeleinden

De gegevens die u passief aan ons heeft verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren.

De persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om contact met u te onderhouden over deze website of onze diensten;
  • om u op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
  • om u op de hoogte te stellen van eventuele acties.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met cookies wordt bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u aanklikt. Wij gebruiken deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. 

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan (mogelijk) niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers deze website gebruiken.