Concept RES Rotterdam Den Haag gereed

Gemeenten, waterschappen, de provincie en de netwerkbeheerders in de regio Rotterdam Den Haag hebben op 23 april het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling. Het Hoogheemraadschap van Delfland participeert in de RES van de regio Rotterdam Den Haag. Het concept van de RES laat zien welke stappen in de regio kunnen worden genomen om de klimaatverandering af te remmen door middel van energietransitie. Vanuit Klimaatkrachtig Delfland nemen we met onze partners maatregelen voor Klimaatadaptatie, zodat we aan beide kanten van de medaille werken aan het verminderen van klimaatverandering.

Waarom een Regionale Energie Strategie?

Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan is in 2015 het Akkoord van Parijs gesloten. De Nederlandse doorvertaling hiervan is het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is gepresenteerd. Dit nationale akkoord voorziet dat elke regio een eigen Regionale Energie Strategie (RES) opstelt.

Delfland participeert in de RES van de regio Rotterdam Den Haag. Deze wordt opgesteld door 23 gemeenten, vier waterschappen, de provincie en netwerkbeheerders. De conceptstrategie die nu voorligt geeft een totaalbeeld van de vraag naar en de mogelijkheden voor verduurzaming van de elektriciteit, warmte en brandstoffen en houdt daarbij rekening met landschap, inwoneraantal en de gebouwde omgeving in de regio. Samen werken wij toe naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen die bijdraagt aan het verminderen van klimaatverandering.

Inbreng waterschappen

Als waterschappen ondervinden wij de gevolgen van het veranderende klimaat op vele manieren in ons dagelijks werk. Denk aan periodes van hevige neerslag of juist langdurige droogte, de zeespiegelstijging, hittestress... Daarom richten we ons gebied klimaatbestendig in, willen we energieneutraal zijn in 2025 en klimaatneutraal in 2050. Daarvoor hebben wij ambitieuze programma’s waarmee we ook bijdragen aan de doelstellingen van RES. Daar bovenop willen wij graag samenwerken met gebiedspartners om nog meer te bereiken.

Het concept van de RES ligt nu bij de colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks besturen van de Waterschappen. Bekijk de concept RES plus alle informatie over het vervolgproces via de onderstaande button.