Hoveniers in gesprek over De Levende Tuin

Op 13 februari vond de door VHG Regio Zuidwest-Nederland georganiseerde kennisbijeenkomst ‘Onderscheidend duurzaam werken met De Levende Tuin met behulp van subsidie’ plaats bij Binder Groenprojecten in Poortugaal. Bij de bijeenkomst waren ongeveer 30 directeuren en projectleiders van hoveniers en groenvoorzieners aanwezig.

VHG directeur Egbert Roozen opende de avond en sprak over de steeds noodzakelijker wordende koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven en de ontwikkeling van zogenaamde Groene Hotspots; ontmoetingsplekken waar informatie en kennis gedeeld kan worden door studenten van de groene opleidingen, alumni, groene leerbedrijven, innovatieve groenbedrijven, leveranciers en adviesbureaus.

Ook benoemde hij het principe van De Levende Tuin, waarbij aan de hand van vier pijlers (natuur, klimaat, mens en economie) achttien thema’s zijn benoemd die bijdragen aan een betere, groenere leefomgeving.

Groenprojecten die bijdragen aan klimaatadaptatie

Aansluitend vertelden Thod Binder en Rob Luyk van Binder Groenprojecten over de kern- en klantwaarden van Binder en de leidende actuele thema’s, waaronder klimaatadaptatie. Tevens werden enige projecten belicht waar Binder Groenprojecten nauw bij betrokken is:

  • De DakAkker op het dak van het Schieblock in Rotterdam dat het grootste stadslandbouwdak van Europa is.
  • Slimdak, een sensor gestuurd dak met een veel grotere waterbergingscapaciteit dan een gewoon groen dak.
  • De Groene Kaap te Rotterdam waarbij in het ontwerp 7.500 m2 intensieve daktuinen zit.
  • De Sponstuin in Rotterdam, een concept van De Urbanisten, waar klimaatadaptatie, educatie, water sensitiviteit, ruimtelijke kwaliteit, het experiment en plezier samenkomen in een buitenlaboratorium en materialen en vegetatie worden getest op hun potentieel om een bijdrage te geven aan de water-vasthoudende capaciteit van de stad.

Klimaatkrachtig Delfland roept hoveniers op om partner te worden

Tot slot vertelde Carl Paauwe van het Hoogheemraadschap van Delfland de aanwezigen over de gevolgen van klimaatverandering en de impact daarvan op de stedelijke omgeving. Hij ging daarbij in het bijzonder in op het belang om de sponswerking van de stad te vergroten, en het type maatregelen dat je daarbij kunt nemen. Ook gaf hij aan dat Delfland kennis, kunde en middelen beschikbaar stelt en eind 2018 het platform Klimaatkrachtig Delfland heeft gelanceerd waarmee het de beweging richting een klimaatbestendige regio wil ondersteunen. Klimaatkrachtig Delfland verbindt, inspireert en faciliteert partijen, initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. Inmiddels heeft Klimaatkrachtig Delfland zo’n 60 partners die allen op eigen wijze bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de regio. Hij ziet ook graag dat hoveniers de beweging ondersteunen en roept hen op om partner te worden.

Daarnaast lichtte hij toe dat Delfland over een Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie beschikt waarmee inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen kunnen worden ondersteund. Voor 2019 is een bedrag van € 300.000,- beschikbaar. Ook hoveniers kunnen voor hun klanten gebruik maken van deze regeling.

De aanwezigen reageerden enthousiast. Er werden vragen gesteld over de toepassing van de Stimuleringsregeling, aanpassing van bouwregelgeving zodat daken ook zwaardere dakbelasting aan kunnen, en er is verkend in hoeverre er al internationale kennis wordt uitgewisseld.